7.5.53

จุดประสงค์กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนวชั้น ม.3


จุดประสงค์ที่สำคัญ


1. บอกความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวได้

2. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ถูกวิธี

3. มีความตระหนัก เข้าใจและยอมรับตนเอง

4. บอกแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบม.3 ได้

5. บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2544 ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย....... 1.1 ระเบียบวินัยในตนเอง

1.2 วินัยต่อส่วนรวม

2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์

3. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยส่วนตน

4. ผู้เรียนมีวัฒนธรรมไทย

5. ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้สม่ำเสมอ

กิจกรรมแนะแนวชั้น ม.5
จุดประสงค์ที่สำคัญ


1. นักเรียนบอกเกณฑ์การจบหลักสูตรได้

2. นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนมีความเข้าใจและยอมรับตนเองได้

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ถูกวิธี

5. นักเรียนบอกระบบการสอบแบบ Admission ได้

6. นักเรียนบอกข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอกชนได้

7. นักเรียนบอกข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยของรัฐได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย....... 1.1 ระเบียบวินัยในตนเอง

1.2 วินัยต่อส่วนรวม

2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์

3. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยส่วนตน

4. ผู้เรียนมีวัฒนธรรมไทย

5. ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้สม่ำเสมอ

2 ความคิดเห็น:

  1. กลมกลืนกับภูเขานะครับ น่าสงสารจังไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเลย 555555+ แล้วจะมาดูใหม่นะ จากเจ้าเก่า <>

    ตอบลบ
  2. ให้กำลังใจครับ
    ครูแนะแนวมือใหม่

    ตอบลบ