6.7.57

4.8.56

ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว “คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสิริวรรณ มณีโชติ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)สร้างและพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2)เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.11/85.13 ซึ่งเป็นไปตามสมมตติฐาน 2) ภายหลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว“คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว “คิดดี ทำดี มีคุณค่า” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสิริวรรณ มณีโชติ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12